Algemene voorwaarden

I. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden verwijst ‘VICOBLUE’ naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JTN Medical B.V. (Kamer van Koophandel registratienummer 82540489), gevestigd te Eindhoven, Nederland.

In deze algemene voorwaarden verwijst ‘Klant’ naar iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet via haar website een overeenkomst met VICOBLUE heeft gesloten of wenst af te sluiten, alsmede naar zijn/haar (gemachtigde) vertegenwoordiger(s) en rechtsopvolger(s).

II. ALGEMEEN/TOEPASSING
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, (koop- en/of dienstverlenings)overeenkomsten, leveringen, diensten en producten van VICOBLUE, alsmede op alle (aanvullende) overeenkomsten tussen VICOBLUE en een Klant.

Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien VICOBLUE deze schriftelijk met de Klant is overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden kan de Afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.

III. OFFERTES/AANNEMING VAN OVEREENKOMSTEN
Alle offertes van VICOBLUE moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan potentiële Klanten om een offerte uit te brengen. De offertes zijn dus vrijblijvend en niet bindend voor VICOBLUE. Indien een vaste offerte wordt uitgebracht, is deze geldig voor de in de offerte vermelde termijn. Indien de geldigheidsduur niet is vermeld, vervalt de offerte in ieder geval na vier weken.
Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat VICOBLUE de bestelling van de Klant schriftelijk (waaronder e-mail) bevestigt.

Overeenkomsten worden steeds aangegaan onder de voorwaarde dat, naar het oordeel van VICOBLUE, uit door VICOBLUE ingewonnen informatie voldoende kredietwaardigheid van de Afnemer blijkt.

De Afnemer garandeert dat de aanvraag- of bestelgegevens die hij aan VICOBLUE verstrekt juist en volledig zijn.

In het geval dat het onderzoek of de analyses moeten worden uitgevoerd op basis van monsters, is de Klant als enige verantwoordelijk voor de selectie en identificaties zoals codes, merktekens en productnamen, tenzij – bij uitdrukkelijke overeenkomst – de monsters zijn getrokken door, of werden getrokken onder de verantwoordelijkheid van VICOBLUE.

IV. LEVERING
Opgaven van leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn voor VICOBLUE niet bindend. VICOBLUE is pas in verzuim ten aanzien van leveringstermijnen nadat zij door de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij VICOBLUE de gelegenheid is geboden alsnog binnen een redelijke termijn te leveren en VICOBLUE hieraan geen gevolg heeft gegeven.

Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft de Klant niet het recht om schadevergoeding in welke vorm dan ook te vorderen. Enkel in geval van excessieve overschrijding (meer dan vier weken) van de overeengekomen leveringstermijn heeft de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de vertraging te wijten is aan overmacht. In geen geval kan de Klant aanspraak maken op enige boete of schadevergoeding.

De Klant is verantwoordelijk voor de risico’s en verliezen en/of schade tijdens het transport van de producten.

V. PRIJZEN
Alle prijzen zijn netto en exclusief BTW, verzend- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende kostprijsfactoren, waaronder materiaalprijzen, loonkosten, transportkosten en wisselkoersen.

Indien één of meer van deze kostprijsfactoren vóór de levering stijgen ten gevolge van prijsverhogingen of -wijzigingen, heeft VICOBLUE het recht de prijzen te verhogen. Dit geldt ook indien deze verhoging te voorzien was op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

Indien een overeenkomst een permanente of periodieke activiteit omvat of de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode van meer dan zes maanden, kan VICOBLUE de overeengekomen tarieven aanpassen aan de gewijzigde loon- en materiaalkosten.

VICOBLUE zal de Klant onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van de prijsverhoging.

Indien de in lid 3 of 4 bedoelde kostprijsverhoging echter meer dan 15% bedraagt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren binnen de drie werkdagen na de datum waarop hij daarvan in kennis is gesteld. Tenzij anders overeengekomen, dient de annulering schriftelijk te geschieden, per aangetekend schrijven. Ontbinding van de overeenkomst op grond van dit artikel geeft de partijen in geen geval recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Indien door VICOBLUE en een Klant een prijs wordt overeengekomen in een andere valuta dan de euro, geldt de omrekeningskoers naar de euro op de datum van levering.

Alle prijzen vermeld op de website en in offertes van VICOBLUE zijn onder voorbehoud van programmeer-, type- of schrijffouten.

VI. ONDERZOEKSDIENSTEN
Het vervoer van monsters is voor rekening en risico van de Klant tot op het moment van ontvangst van die monsters door VICOBLUE. De Klant zal er voor zorgen dat de stalen deugdelijk verpakt en geïdentificeerd worden, dit in overeenstemming met de geldende wetten en veiligheidsvoorschriften. VICOBLUE behoudt zich het recht voor om monsters die niet deugdelijk verpakt en/of geïdentificeerd zijn, te weigeren.

VICOBLUE zal de resultaten van het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd vastleggen in een onderzoeksrapport of certificaat. De daarin vermelde resultaten van onderzoek of analyse hebben enkel betrekking op de door de Klant ter beschikking gestelde specimens of onderzochte hoeveelheden, tenzij het nemen van stalen ook uitdrukkelijk aan VICOBLUE werd opgedragen.

Tenzij anders overeengekomen bij de aanvaarding van de offerte, zullen de monsters die het voorwerp uitmaken van het onderzoek of de analyse, voor zover redelijkerwijze mogelijk, worden bewaard tot twee (2) weken na de datum waarop de bevindingen zijn gerapporteerd. Kosten voor bedoelde opslag worden geacht in het overeengekomen tarief of de overeengekomen tarieven te zijn verdisconteerd. Tenzij anders overeengekomen, zullen geen bijzondere voorwaarden of verplichtingen met betrekking tot de opslag van monsters van toepassing zijn.

De Klant zal de resultaten van de onderzoeksdiensten van VICOBLUE enkel voor eigen doeleinden gebruiken. Het verdere gebruik van resultaten en/of adviezen van VICOBLUE, en in het bijzonder de opname of verwerking ervan in producten of diensten bestemd voor derden, gebeurt steeds op verantwoordelijkheid en risico van de Afnemer.

Om redenen van vertrouwelijkheid zal VICOBLUE de grootst mogelijke terughoudendheid betrachten bij het uitwisselen van analyseresultaten met derden. In het geval parametrische bepalingen worden gerapporteerd die nationale of supra-nationale toegestane maximumwaarden voor residuen of toelaatbare grenzen overschrijden met betrekking tot milieu-, voedsel- of voederveiligheidswetgeving, beschouwt VICOBLUE het als de primaire verantwoordelijkheid van de Klant om dergelijke bevindingen te melden aan de bevoegde autoriteit indien wettelijke bepalingen dit vereisen.

VICOBLUE heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD VAN PRODUCTEN
VICOBLUE behoudt zich de eigendom voor van alle door VICOBLUE aan de afnemer geleverde producten. De eigendom van de producten gaat over op de Klant zodra de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan (ook indien in gedeelten wordt geleverd).

Zolang de afnemer niet aan al zijn betalingsverplichtingen (inclusief rente en kosten) heeft voldaan, is het hem niet toegestaan de door VICOBLUE onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te vervreemden, te bezwaren of te verhuren, dan wel enig zekerheidsrecht op deze producten te vestigen.

Bij laattijdige betaling door de Klant heeft VICOBLUE het recht om de verkochte producten terug te vorderen zonder enige sommatie, ingebrekestelling of tussenkomst van een rechtbank, onverminderd de andere rechten van VICOBLUE met betrekking tot laattijdige betaling. De Klant stelt de verkochte producten ter beschikking van VICOBLUE en verleent VICOBLUE, indien nodig, toegang tot alle ruimtes waarin de producten van VICOBLUE zich bevinden.

VIII. BETALING
VICOBLUE heeft te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Klant te verlangen. Wat alle andere verkopen betreft, moet het gefactureerde bedrag naar keuze van VICOBLUE betaald worden, hetzij onmiddellijk bij levering, hetzij binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder aftrek, verrekening van vorderingen of kortingen.

Bij niet stipte betaling is de Klant van rechtswege in gebreke vanaf de vervaldag van de betalingstermijn, hetgeen, onverminderd alle andere aan VICOBLUE toekomende rechten, tot gevolg heeft dat:

Alle andere openstaande vorderingen van VICOBLUE op naam van de Klant onmiddellijk opeisbaar worden;

VICOBLUE het recht verkrijgt om vanaf de aanvang van het verzuim op het verschuldigde bedrag interesten aan te rekenen tegen de wettelijke rentevoet die op dat ogenblik geldt voor handelstransacties, of met een minimum van 1% per maand, waarbij de tijd wordt berekend in volle maanden;

Alle door VICOBLUE te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder incassokosten van 15% van het openstaande factuurbedrag (met een minimum van € 300,-), komen voor rekening van de afnemer, zonder dat bewijs van het maken van deze kosten is vereist.

Indien VICOBLUE hiertoe aanleiding ziet, kan VICOBLUE bij of na het aangaan van de overeenkomst nadere zekerheden eisen met betrekking tot de nakoming van zowel de betalingsverplichtingen als de overige verplichtingen van de Klant. Indien de Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, heeft VICOBLUE het recht, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en uiteindelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van VICOBLUE op vergoeding van eventueel door VICOBLUE geleden schade.

IX. OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
VICOBLUE behoudt zich het recht voor om de overeenkomst(en) met de Klant met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van de rechter, te beëindigen of de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) met een redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn, indien de Klant:

In staat van faillissement of van liquidatie wordt verklaard, surséance van betaling of faillissement aanvraagt of onder curatele wordt gesteld;

Niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige contractuele (betalings)verplichting;

de vrije beschikking over zijn vermogen verliest of, indien de afnemer een natuurlijk persoon is, onder curatele wordt gesteld, onderworpen wordt verklaard aan de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of overlijdt.

Alle vorderingen van VICOBLUE op de Klant op het ogenblik van het bestaan van één of meer van de in lid 1 vermelde omstandigheden worden onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van VICOBLUE om volledige vergoeding van schade of winstderving te vorderen en de eventuele vergoeding van kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte.

X. OVERMACHT
Onder overmacht wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan de situatie waarin VICOBLUE ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden, zoals beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, revolutie, verkeersbelemmeringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website of transportmoeilijkheden en alle omstandigheden die VICOBLUE noch had kunnen voorzien, noch waarop zij geen invloed heeft of die buiten haar redelijke macht liggen.

Indien de naleving van één of meer van haar verplichtingen redelijkerwijze niet van VICOBLUE kan worden gevergd in verband met één of meer van de hierboven opgesomde omstandigheden, is zij niet aansprakelijk voor tekortkomingen en heeft zij het recht om de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

XI. AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN
Behoudens in geval van opzet of zware fout van VICOBLUE en behoudens haar wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, zijn VICOBLUE, haar organen, ondergeschikten, vertegenwoordigers en onderaannemers in geen geval aansprakelijk voor enige schade geleden door de Klant.

De aansprakelijkheid van VICOBLUE, haar organen, ondergeschikten, vertegenwoordigers en onderaannemers is onder alle omstandigheden beperkt tot een totaal bedrag gelijk aan de aangerekende of aan te rekenen vergoeding voor de overeengekomen diensten / producten, doch in ieder geval beperkt tot een maximum van € 25.000,00 en nooit hoger dan de toepasselijke verzekeringsdekking van VICOBLUE voor die bepaalde gebeurtenis.

Aansprakelijkheid van VICOBLUE, haar organen, ondergeschikten, vertegenwoordigers en onderaannemers voor indirecte schade, winstderving, verlies van kansen, gevolgschade, immateriële schade (waaronder letsel en emotionele schade) of bedrijfsschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

VICOBLUE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik of verwerking van de geleverde diensten / producten door de Klant.

De afnemer dient de diensten / producten onmiddellijk na levering met zorg te (laten) inspecteren. De klant moet eventuele opmerkingen over de levering binnen de tien werkdagen na ontvangst van de diensten / producten schriftelijk aan VICOBLUE meedelen. Klachten betreffende gebreken die niet direct zichtbaar zijn, moeten binnen de tien werkdagen na hun vaststelling en in geen geval later dan vier weken na ontvangst van de diensten / producten worden ingediend. De Klant dient een gedetailleerde opgave te verstrekken van de aard en de grond van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op geleverde producten moet de Klant de geleverde producten in de originele verpakking terugsturen om VICOBLUE de kans te geven deze te onderzoeken en de klacht te beoordelen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, neemt VICOBLUE de kosten van het onderzoek op zich. Indien de klacht ongegrond wordt bevonden, zijn de kosten ten laste van de Klant.

De aansprakelijkheid van VICOBLUE, haar organen, ondergeschikten, vertegenwoordigers en onderaannemers vervalt indien en voor zover een klacht niet is ingediend binnen de zes maanden na de datum van de factuur die betrekking heeft op de diensten/producten.

Indien de Klant tijdig een klacht aan VICOBLUE heeft gemeld en VICOBLUE deze klacht heeft erkend, is VICOBLUE verplicht de geleverde diensten opnieuw te verrichten, ontbrekende zaken te leveren, de geleverde producten te vervangen, de producten te herstellen of terug te halen en de Klant te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is VICOBLUE gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade.

De Klant vrijwaart VICOBLUE en houdt VICOBLUE haar organen, ondergeschikten, vertegenwoordigers en onderaannemers schadeloos voor schadeclaims van derden die ontstaan in verband met door de Klant aan die derde geleverde diensten/producten, tenzij in rechte komt vast te staan dat die schadeclaims een rechtstreeks gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van VICOBLUE en de Klant bewijst dat haar ter zake geen verwijt treft.

Onverminderd voormelde bepalingen worden de vrijstelling van aansprakelijkheid alsook de bedongen schadevergoeding en schadeloosstelling in deze voorwaarden ten aanzien van de organen, ondergeschikten, vertegenwoordigers en onderaannemers van VICOBLUE beschouwd alsof deze bedingen uitdrukkelijk in hun naam en bij elke overeenkomst door VICOBLUE werden bedongen.

XII. RETOURBELEID
Als de Klant besluit de aanvraag te annuleren, betaalt VICOBLUE de toepasbare kosten terug zolang de bestelde afnamekit nog niet is verzonden (doorgaans 1-2 werkdagen). Het retourneren van afnamesets is vanwege hygiënische redenen niet mogelijk.
Indien de Klant besluit de aanvraag te annuleren en VICOBLUE het product of de producten reeds heeft verzonden, zal €19,95 per testkit in mindering worden gebracht op de mogelijke terugbetaling vanwege hygiënische veiligheidsredenen.

Als de Klant de kit(s) al heeft ontvangen maar het monster of de monsters nog niet naar het lab heeft gestuurd, kan de Klant een terugbetaling aanvragen (minus de €19,95 per kit) tot 30 dagen na de bestelling. VICOBLUE zal geen bestellingen terugbetalen die meer dan 30 dagen oud zijn. Voor assistentie met terugbetalingen kunt u VICOBLUE bereiken via servicedesk@vicoblue.nl

In het geval dat VICOBLUE vaststelt dat de Klant de Site of de Diensten heeft gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met het beschreven beleid, behoudt VICOBLUE het recht voor om het Account van de Klant op te schorten en geen restitutie te verlenen.

XIII. INTELLECTUEEL EIGENDOM
VICOBLUE behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. VICOBLUE heeft het recht de door de uitvoering van een opdracht aan haar toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

XIV. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten die door of namens VICOBLUE worden gedaan of uitgebracht, aangegaan, verricht of uitgevoerd, is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechters van de Arrondissementsrechtbank in de stad ‘s-Hertogenbosch.

Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, hebben in deze voorwaarden gebruikte Engelstalige woorden uitsluitend tot doel Nederlandse rechtsbegrippen te omschrijven en worden de gevolgen van het gebruik van die woorden in het Engelse recht of enig ander buitenlands recht buiten beschouwing gelaten. Verwijzingen naar enig Nederlands rechtsbegrip worden ten aanzien van enig ander rechtsgebied dan Nederland geacht mede te omvatten het begrip dat in dat rechtsgebied het Nederlandse rechtsbegrip het meest benadert.